Misja

Celem Fundacji jest:

 • tworzenie efektu synergii pomiędzy projektami realizowanymi na poziomie krajowym i w innych regionach;
 • wspieranie rozwoju technologii, w tym inteligentnych technologii;
 • tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju kreatywnych działań;
 • wspieranie ośrodków badawczych, laboratoriów i warsztatów technologicznych;
 • tworzenie  efektu  synergii  pomiędzy  innowacyjnymi  projektami  technologicznymi  i informatycznymi, a przedsiębiorcami;
 • dążenie do rozpowszechniania inteligentnego rozwoju opartego o wiedzę przy wykorzystaniu potencjału naukowego województwa mazowieckiego i międzynarodowego;
 • promowanie  regionalnych  kreatywnych  rozwiązań  technologicznych i informatycznych  na arenie międzynarodowej;
 • wzrost  działalności  badawczo-rozwojowej  i  innowacyjnej  przedsiębiorstw  w  obszarach  o największym znaczeniu dla gospodarki, w tym technologii i informatyki.
 • tworzenie  i  wspieranie  powstawania  działów  badawczo-rozwojowych  i  laboratoriów  w przedsiębiorstwach.
 • wspieranie rozwoju technologii ukierunkowanych na udoskonalanie wyrobów medycznych.
 • wspieranie tworzenia przez firmy centrów badawczo-rozwojowych.
 • doskonalenie rozwiązań przydatnych środowisku leczniczemu, w tym wspieranie inicjatyw ulepszających wyroby medyczne, farmaceutyki i promowanie środowiska e-pacjent e-lekarz.